Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2013. godini

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2013. godini. Potpore će se dodjeljivati autorima za književno-umjetnički rad, prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća, književnopovijesni rad na pripremi sabranih, odabranih i kritičkih izdanja djela hrvatskih autora. Ministarstvo dodjeljuje godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn bruto, polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn bruto i tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn bruto. Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn bruto. Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova. Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu. Ponude na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 15. rujna 2012. godine.

Više informacija kao i prijavnice mogu se dobiti u Ministarstvu kulture i na Internet stranici ministarstva: www.min-kulture.hr.