Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu. U tu kategoriju spadaju djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Pod interesa za Republiku Hrvatsku smatrati će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu uvrstiti će se godišnji i trogodišnji programi i projekti iz područja: redovne djelatnosti ustanova kojima je osnivač RH i strukovnih udruga u kulturi; glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti; kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog); dramske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta i kazališnog amaterizma; zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara; književnih manifestacija, časopisa i elektroničkih publikacija; knjižnične djelatnosti; muzejsko-galerijske djelatnosti; likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture; nove medijske kulture; zaštite i očuvanja kulturnih dobara; arhivske djelatnosti; međunarodne kulturne suradnje; informatizacije ustanova kulture; investicijske potpore; digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti; zaštite i očuvanja arheoloških dobara.

Prijave se podnose on-line na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na Internet stranici Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice. Prijavnice popunjene on-line predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheoloških dobara koje se dostavljaju na adresu nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Rok za podnošenje prijava je od 1. srpnja do 1. rujna 2012. godine. (www.min-kulture.hr)