Građevinska dozvola za uređenje središta Sopja

Općina Sopje u proteklom razdoblju intenzivno je radila na pripremi projekata i projektne dokumentacije te dobivanju dozvola za gradnju važnih projekata komunalne infrastrukture. Tako je u općinu pristigla Potvrda glavnog projekta za rekonstrukciju i modernizaciju komunalne infrastrukture – centar naselja Sopje, a uskoro se, uz ranije pristigle dozvole za izgradnju i modernizaciju ceste Josipovo – Kapinci, očekuju i dozvole za gradnju mosta na Županijskom kanalu koji je sastavni dio biciklističke „Drava rute“, dozvola za sekundarni vodovod u naselju Gornje Predrijevo, dozvola za plinofikaciju ostatka naselja na području naše općine ( u ishođenju sa HEP-Plin d.o.o. Osijek), te lokacijske dozvole za neke manje projekte, kao i sufinanciranje od strane Fonda za dovršetak MD u Grabiću…

U projektiranju je modernizacija ceste i vodovoda Novaki – Novačka Đota, a u tijeku su i pripreme za gradnju (otkup zemljišta i/ili projektiranje) kuća oproštaja u Španatu, Kapincima i Josipovu. Dovršen je katastar za 4 groblja na našem području – groblje u Sopju, groblje u Vaškoj, te pravoslavno i katoličko groblje u Novakima, te se uskoro namjerava nastaviti s katastarskim uređenjem i ostalih groblja na našem području. Paralelno s tim procesima, pripremana je i pravodobno predana dokumentacija za legalizaciju nekretnina u vlasništvu Općine Sopje sukladno važećem Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. (sopje.hr)

[nggallery id=2155]