Kazna za višak gljiva – do 7.000 kn

Sukladno Zakonu o šumama (N.N. 140/05 ), Pravilniku o zaštiti gljiva ( N.N. 34/02 ) Pravilniku o skupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa ( N.N. 154/08 ), Šumarija Virovitica na području šuma i šumskog zemljišta kojima gospodari, provoditi sustav naplate i izdavanja dozvola za sakupljanje sporednih šumskih proizvoda ( gljiva i ljekovitog bilja).
Pravilnik o zaštiti gljiva ( N.N. 34/02 ), ukratko regulira:
Za osobne potrebe dopušteno je sakupljati sve vrste samoniklih gljiva, najviše dnevno do 2 kg nadzemnih plodišta, te do 0,1 kg podzemnih plodišta.
Zabranjeno je skupljati zaštićene vrste gljiva, taksativno navedene u čl. 4. Pravilnika o zaštiti gljiva.
Prilikom sakupljanja gljiva za osobne potrebe, sakupljač je dužan držati se mjera zaštite za sakupljanje gljiva ( čl.13.,14. i 15. Pravilnika ).
Skupljanje gljiva za osobne potrebe isključuje mogućnost daljnje prodaje istih.
Komercijalni sakupljač gljiva ( koji ima „iskaznicu komercijalnog sakupljača gljiva“ izdanu od MZOIP za otkup, sakupljanje, preradu, trgovinu i promet ) mora se javiti u Šumariju radi reguliranja statusa komercijalnog sakupljača gljiva.
Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka ( N.N. 154/08 ),ukratko regulira:
Za osobne potrebe dopušteno je sakupljati sve vrste samoniklih biljaka i njihovih dijelova, i to do NAJVIŠE: 5 kom podzemnih dijelova, 2 kg stabljike, 1 kg listova, 1 kg cvjetova, 0,5 kg sjemena, 10 kg plodova, 0,5 kg pupova te 1 kg steljke pojedine biljne vrste, dnevno u svježem stanju.
Zabranjeno je skupljati strog zaštićene vrste samoniklih biljaka, navedenih u Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (N.N. 07/06).
Dozvole za sakupljanje sporednih šumskih proizvoda izdaju se u Šumariji Virovitica, svaki radni dan od 7-14 sati, prema cjeniku šumskih proizvoda ( DIR-04-2007-7548/01 od 05.12.2007. god. ):
GLJIVE,dnevna dozvola 50,00 kn + PDV
GLJIVE,tjedna dozvola 100,00 kn + PDV
GLJIVE,mjesečna dozvola 200,00 kn + PDV
LJEKOVITO BILJE, sezonska dozvola do 2 kg /dnevno 100,00 kn + PDV ILI
LJEKOVITO BILJE, po kg/dnevno, ovisno o vrsti od 2,00 kn do 10,00 kn/kg
Dozvola vrijedi na području Šumarije Virovitica, G.J. Virovitička bilogora i G.J. Suhopoljsko virovitičke nizinske šume ( područje šuma i šumskog zemljišta kojim gospodari Šumarija Virovitica ). Na temelju članka 42. zakona o šumama ( N.N. 140/05 ) i Pravilnika o čuvanju šuma ( čl. 5. i 6. ) skupljač sporednih šumskih proizvoda dužan je ovlaštenom čuvaru šume, dati na uvid račun, dozvolu za sakupljanje te omogućiti kontrolu količine i vrste skupljenih sporednih šumskih proizvoda.
Posjetitelji šuma i šumskog zemljišta preuzimaju sve rizike kojima su izloženi prilikom kretanja šumom ili šumskim zemljištem. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb nisu dužne poduzimati posebne mjere opreza prema posjetiteljima šuma niti se mogu smatrati odgovornim za bilo kakve štete ili ozljede koje pretrpe takve osobe, osim ako su bile nanesene namjerno ili grubom nepažnjom prilikom obavljanja redovne djelatnosti gospodarenja šumom ( članak 12. Zakona o šumama N.N. 140/05 ). Za prekršaje su predviđene kazne i do 7.000,00 kuna za fizičke osobe… (www.icv.hr)