Evidentiranje vodnog dobra Zdenačke rijeke

Održan je sastanak mještana s područja Općine Zdenci sa poduzećem za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer, CADCOM d.o.o. iz Zagreba. Sastanak se održao u svrhu evidentiranja vodnog dobra Zdenačke rijeke u Zdencima uzvodno od svinjogojske farme do ribnjaka, odnosno formiranja novih međa između vlasnika pojedinih katastarskih čestica i vodnog dobra Zdenačke rijeke. (opcina-zdenci.hr)