Održana 29. sjednica Kolegija gradonačelnika

U Palači Pejačević u Virovitici održana je 29. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednicom je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a između ostalog razmotrene su sljedeće točke Dnevnog reda:
1. Razmatranje Izvješća o poslovanju društva „Flora Vtc“ d.o.o. Virovitica za 2013. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2013.g. s financijskim izvješćem
3. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2013. g.
4. Razmatranje Izvješća o radu Informativnog centra za 2013. godinu
5. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i direktora Turističkog ureda Grada Virovitice za 2013. godinu s financijskim izvješćem
6. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne Vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za razdoblje 01.01.-31.12.2013. godine
7. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2014. g.
8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu
9. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2014. godini
10. Razmatranje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
11. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu
12. Razmatranje prijedloga izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
13. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje Grada Virovitice
14. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice
15. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
16. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Virovitice za zapadnu zonu grada za period od deset godina
17. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
18. Razmatranje prijedloga Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2014. godinu
19. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama grada Virovitice
20. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta čk.br. 2020/1 dvorište Ulica sajmište sa 1072m2 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
21. Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti na visinu cijene ulaznica za Gradski bazen Virovitica i određivanju radnog vremena Gradskog bazena Virovitica
22. Razmatranje Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti vodova na nekretnini koja se sastoji iz k.č.br.2752/2 k.o. Virovitica-grad (gruntovni broj: dio k.č.br.1002 k.o. Antunovac)
23. Razmatranje Odluke o odobravanju financijske potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2014.g. udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu
24. Razmatranje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja uvjetnosti stanova u vlasništvu Grada Virovitice
25. Razmatranje Odluke odavanju suglasnosti za podzakup javne površine za postavu kioska
26. Razmatranje Odluke o izmjeni Odluke o maksimalnom iznosu cijene usluga autotaksi prijevoza na području Grada Virovitice
27. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 31. 05. 2014.g.
28. Pitanja i prijedlozi. (virovitica.hr)

[nggallery id=5156]