Sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U četvrtak 26. lipnja s početkom u 16.30 sati održat će se 9. sjednica Gradskog  vijeća Grada Virovitice. Sjednica će se održati u novoj vijećnici Grada Virovitice u Palači Pejačević, a za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2013. godinu
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2014. g.
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu
 6. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2014. godini
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu
 9. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
 10. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Virovitice
 11. Izvješće Mandatnog povjerenstva o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
 12. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje Grada Virovitice
 13. Donošenje Odluke o  izboru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Virovitice za zapadnu zonu grada za period od deset godina
 14. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 15. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice b) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
 17. Donošenje  Odluke o odobravanju  kupnje nekretnine u poslovnoj građevini– novoj interpolaciji  kompleksa Palače Pejačević
 18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice
 19. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
 20. Donošenje Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2014. godinu
 21. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Kazališta Virovitica
 22. Razmatranje Izvješća o poslovanju društva „Flora Vtc“ d.o.o. Virovitica za 2013. godinu
 23. Razmatranje Izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o  za 2013. godinu
 24. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2013.g. s financijskim izvješćem
 25. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2013. g.
 26. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne Vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za razdoblje  01.01.-31.12.2013. godine
 27. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i direktora Turističkog ureda Grada Virovitice za 2013. godinu s financijskim izvješćem (virovitica.hr)