Uređivanje geološkog spomenika Rupnica

HGSS stanica Orahovica uredila jedinstveni geološki spomenik prirode Rupnica kraj Voćina.

U suradnji s JU Park Prirode Papuk, na papučkom lokalitetu Rupnica članovi HGSS Orahovica su uredili i očistili geološki spomenik prirode Rupnica.

Rupnica je još 1948. godine proglašena prvim geološkim spomenikom prirode u Hrvatskoj. Njegov geološki značaj je u jedinstvenoj morfološkoj pojavnosti vulkanskih stijena, u obliku četverokutnog i šesterokutnog stupastog lučenja albitskog riolita. Stupovi su nastali kao posljedica stvaranja pukotinskih sustava pri hlađenju magme na prolazu prema površini Zemlje. Lokalitet Rupnica je dio petrološki heterogene vulkanske mase unutar koje se nalaze različiti varijeteti bazalta, andezita, riolita i tufova. Oko starosti vulkanskog tijela postoji dvojba. Prema mišljenju jedne grupe geologa vulkaniti su nastali prije oko 70 milijuna godina (gornja kreda), dok su prema mišljenju drugih nastali prije oko 16 milijuna godina (srednji miocen).

Na samom lokalitetu JU Park prirode Papuk je izgradio je kraću poučnu stazu uz koju su postavljene poučne table. (gss.hr 23.12.2014.)