Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u 2012. godini. Cilj natječaja je:
– promoviranje rada uzgojnih organizacija;
– jačanje administrativnih kapaciteta uzgojnih organizacija;
– uzgojno unapređenje i očuvanje pasmina i/ili vrsta domaćih životinja provedbom uzgojnih programa;
– uvođenje metoda genomske selekcije.

Sudionici natječaja jesu središnji savezi uzgajivača te savezi i udruge uzgajivača koje djeluju na nacionalnoj razini, a koji imaju suglasnost Ministarstva poljoprivrede za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja sukladno odredbama Zakona o stočarstvu (Narodne novine broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (Narodne novine broj 164/04), Pravilnika o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare (Narodne novine broj 114/11), Pravilnika o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina (Narodne novine broj 74/12) i Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/01 i 11/02), do dana objave natječaja. Sufinanciranje rada uzgojnih organizacija ograničeno je u skladu sa sljedećim kriterijima:
1. Dopušteni su troškovi za:
– plaće djelatnika uzgojne organizacije koji radi na poslovima vođenja matične knjige koja se vodi pri uzgojnoj organizaciji do najviše 70% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje;
– genomsko testiranje životinja do najviše 50% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje;
– nabavu potrebne opreme koju će uzgojna organizacija koristiti za provedbu uzgojnog programa do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje;
– nabavu računalnih programa koji se koriste za obavljanje poslova uzgoja do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje;
– službena putovanja do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje;
– izradu stručno informativnih publikacija i promotivnog materijala do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje.
2. Udio opravdanih troškova (bez PDV-a) koji sufinancira Ministarstvo poljoprivrede za rad uzgojnih organizacija iznosi 90%, a najviše do:
– 80.000,00 kuna za uzgojne udruge ili uzgojne saveze koje djeluju na nacionalnoj razini;
– 200.000,00 kuna za središnje uzgojne saveze.
3. Rad uzgojnih organizacija obavezno mora biti sufinanciran od 10% iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a) od strane samih korisnika i/ili iz drugih izvora financiranja (osim sredstava jedinica područne samouprave ili jedinica lokalne samouprave), o čemu se obavezno prilaže Izjava o samofinanciranju rada i/ili Ugovor o sufinanciranju rada ovjeren kod javnog bilježnika, s točnim iznosom u kunama.
4. Neprihvatljivi troškovi su:
– porezi, uključujući PDV;
– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade;
– novčane kazne, financijske kazne i troškove parničnog postupka;
– rabljena oprema;
– troškovi transporta životinja i opreme;
– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;
– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci;
– plaćanja u naturi;
– svi troškovi održavanja, amortizacije i najma.

Uzgojne udruge koje su članovi uzgojnog saveza i/ili središnjeg saveza uzgajivača nemaju pravo pojedinačno sudjelovati na natječaju. Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je zaključno s datumom: 2. prosinca 2012. Zahtjevi se podnose isključivo na Obrascu – Zahtjev za prijavu na natječaj za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja za 2012. godinu koji je objavljen na Internet stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr). Sve dodatne informacije mogu se naći na Internet stranici Ministarstva poljopeivrede: www.mps.hr.