Održana sjednica Općinskog vijeća Mikleuš

Dana 21.studenog 2014.godine održana je 11. sjednica Općinskog vijeća općine Mikleuš. Uz ostale Odluke usvojene na sjednici, a sukladno Dnevnom redu sjednice, donesen je i Proračun Općine Mikleuš za 2015.godinu te projekcije Proračuna za 2016. i 2017.godinu.

Proračun Općine Mikleuš za 2015.godinu planiran je u iznosu: 2.142.263,00 kuna. Uz redovne rashode poslovanja, planirani su izdaci za slijedeće Projekte:
– vodoopskrba naselja Balinci. Planirano učešće Općine za realizaciju ovog Projekta budući da Općina Mikleuš ne može isti realizirati sama,
– asfaltiranje parkirališta ispred Mjesnog groblja u Balincima,
– asfaltiranje parkirališta ispred Mjesnog groblja u Mikleušu i preasfaltiranje postojećeg platoa ispred kuće oproštaja u Mikleušu,
– asfaltiranje platoa ispred kuće oproštaja u Boriku,
– uređenje fasade na kući oproštaja u Četekovcu,
– uređenje zgrade na nogometnom igralištu u Mikleušu (stolarija, fasada, grijanje, krovište),
– sanacija krovišta zgrade na nogometnom igralištu u Boriku,
– uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine,
– opremanje Mjesnog Doma u Četekovcu,
– opremanje dječjeg igrališta u Boriku (ograda, klackalice, još jedan koš budući da je u 2014.godini postavljen jedan i dr.)

Uz navedeno planirani su izdaci za izradu energetskih certifikata objekata u vlasništvu Općine, turistička signalizacija u naseljima Općine.

Kako je tijekom 2014.godine na području Općine , uslijed velikih količina oborina dolazilo u nekoliko navrata do plavljenja, Proračunom Općine predviđena su i sredstva za uređenje poljskih putova i kanala. Kao i do sada iz Proračuna Općine u cijelosti financirat će se deratizacija,
Veterinarsko-higijeničarska služba, javna rasvjeta, održavanje javnih površina, odvozi kontejnera sa groblja te kontejnera za reciklažni otpad.

Općina će financirati naknadu voditeljici Programa predškolskog odgoja. Sufinancirat će se odvoz komunalnog otpada kao i do sada (10,00 kuna mjesečno po domaćinstvu), sufinancirat će se prijevoz učenika Srednjih škola koji Školu pohađaju na području Virovitičko-podravske županije, školska kuhinja, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica
Sufinancirat će se Projekt Podrška osobama s invaliditetom, rad Gradskog društva Crvenog križa Slatina, rad HGSS Stanica Orahovica, dolazak specijalista u Dom zdravlja u Slatini, Zavod za Hitnu medicinu.

Kao i u 2014.g. , Proračunom su predviđena sredstva za potpore redovitim studentima te naknada za novorođenče. Naravno, kao i svih godina do sada Proračunom su predviđena sredstva za rad udruga, kapitalna donacija OŠ Mikleuš (za kupnju projektora za potrebe programa predškolskog odgoja te za kupnju golova na školskom igralištu). (mikleus.hr)