Općini Pitomača odobreno gotovo 3,5 milijuna kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta

Općini Pitomača odobreno je 3.489.043,95 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta. Odluku o financiranju projekta donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova je 85 posto.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u općini Pitomača, kroz postupke odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, recikliranjem i oporabom plastike, stakla, metala, biorazgradivog otpada povećat će se stopa recikliranja otpada kako na lokalnoj i regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini. Također, kroz brojne promidžbene aktivnosti informirat će se građani općine Pitomača o prednostima reciklaže po okoliš, njegovu zaštitu i očuvanje, a predviđenim informativno-obrazovnim aktivnostima educirat će se šira javnost s ciljem motiviranja građana da u što većoj mjeri u svojim kućanstvima odvajaju otpad koji se uz manje popravke može ponovno koristiti te svojim odgovornim ponašanjem doprinesu učinkovitijem gospodarenju otpadom u svrhu poštivanja Hijerarhije gospodarenja otpadom. Uspostavom reciklažnog dvorišta osigurat će se priprema za ponovnu upotrebu na način da će dvorište biti opremljeno kontejnerom REUSE u koji će građani moći odložiti otpad koji se uz minimalne popravke i preglede može staviti ponovno u upotrebu.

Korisnik projekta je Općina Pitomača, a izradila ga je i pripremila VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

(www.icv.hr, ravidra.hr)