Održana 1. sjednica savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš

U Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije održana je 1. sjednica savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije, odnosno ocjenu izrađene strateške studije utjecaja na okoliš.  Podsjećamo, predmet VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije su rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, navodnjavanje, plinoopskrbni sustav, odnosno korekcija trase magistralnog plinovoda Slatina – Velimirovac i izgradnja još dva visokotlačna plinovoda, ažuriranje i dopuna eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, unošenje u predmetni prostorni plan novih zahvata iz područja ugostiteljsko-turističke namjene vezane za Adrenalinski park na Križnici uz rijeku Dravu, ažuriranje granica obuhvata ekološke mreže i određivanje područja za smještaj građevina za gospodarenje otpadom od županijskog značaja.

Sjednici su se odazvali svi članovi povjerenstva, ovlaštenik za izradu strateške studije Ires ekologija d.o.o., Zagreb i predstavnici izrađivača predmetnog prostornog plana, odnosno Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije, uz predsjedavanje pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša VPŽ Zorice Hegedušić.

Nakon izlaganja sadržaja strateške studije od strane ovlaštenika, članovi povjerenstva dali su mišljenja i primjedbe na izrađenu studiju, svatko iz svog područja. Nakon dostave i analize danih primjedbi odredit će se rok za dopunu studije kako bi se procedura strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnih izmjena i dopuna prostornog plana mogla nastaviti u skladu s važećom regulativom. (www.vpz.hr)