Virovitičko-podravska županija je u TOP 5 HR po odvojenom skupljanju komunalnog otpada

Prema konačnim podacima o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada u 2019. godini koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, donedavno Ministarstvo zaštite okoliša, najbolja županija po odvojenom sakupljanja otpada je Međimurska županija, a slijede Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Primorsko-goranska županija. Rezultat je dobiven zbrajanjem rezultata za gradove i općine u pojedinim županijama, koje podatke je i Ministarstvo prikazalo. Po glavi stanovnika također vodeću poziciju drži Međimurska županija, a slijede Primorsko-goranska, Istarska, Koprivničko-križevačka i Virovitičko-podravska županija. U odnosu na 2018. godinu najveći porast udjela odvajanja otpada imale su Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija.

Niti jedna županija nije još prešla razinu od 50 posto odvojenog sakupljanja otpada, kako je zacrtano planom gospodarenja otpadom i što se je RH obvezala učiniti do kraja ove godine. Daljnji cilj je bio da se do kraja 2022. taj udjel poveća na 60 posto. Ukupno je lani prikupljeno 1.264.216,15 tona komunalnog otpada, od čega je odvojeno 177.344 tona, odnosno oko 14 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Od ukupnog broja aktivnih odlagališta na koja se odlagao komunalni otpad do kraja 2019. (107 odlagališta) pripremu sanacije prijavilo je 35 odlagališta, postupci sanacije u tijeku su bili na 32 odlagališta, a status saniranih ima ukupno 39 odlagališta.

Opći ciljevi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. jesu smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta i smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš i štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš. Mjere iz Plana čiji su nositelji jedinice područne (regionalne) samouprave su izgradnja centara za gospodarenje otpadom, izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad i izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest, dok su mjere čiji su nositelji jedinice lokalne samouprave uključivanje mjera sprječavanja nastanka otpada u planove gospodarenja otpadom JLS, kućno kompostiranje, nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno sakupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila, izgradnja sortirnica, izgradnja reciklažnih dvorišta, obračun naplate prikupljanja komunalnog otpada po količini, nabava opreme i vozila za odvojeno sakupljanje biootpada, izgradnja postrojenja za biološku obradu otpada, praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu, izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad, sanacija odlagališta neopasnog otpada, sanacija lokacija onečišćenih otpadom, edukacije…

foto: K. Toplak

Gradovi i općine unutar Virovitičko-podravske županije odvojile su 23,3 posto otpada, odnosno 54 kg po stanovniku.

– Jedinice lokalne samouprave na području Virovitičko-podravske županije donijele su odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te su osigurale odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) otpada. Kontinuiranom provedbom Planova gospodarenja otpadom na svom području postignuti su značajni rezultati u pogledu sustava održivog gospodarenja otpadom. Građani se višekratno i na sve dostupne načine obavještavaju o svim pojedinostima pružanja usluga, a sve u cilju još veće stope odvojenog sakupljanja. U okviru navedenog, u pojedinim jedinicama lokalne samouprave u provedbi su i aktivnosti oko nabave tri nova spremnika za odvojeno sakupljanje biootpada, papira i plastike (smeđi, plavi i žuti) za svako domaćinstvo.

Trenutno se odvojeno organizirano od strane komunalnih tvrtki sakuplja miješani komunalni otpad, zeleni otpad te papir i plastika, dok za preostali otpad omogućeno je preuzimanje u okviru reciklažnih dvorišta. Građani se kontinuirano educiraju i informiraju o odgovornom gospodarenju otpadom, i to od vrtićke i školske dobi, višekratno i na sve dostupne načine (web stranice, lokalna televizija, lokalne tiskovine, društvene mreže, internet stranice JLS, javne tribine, plakati, letci, edukativne brošure). Uz navedeno, na području županije se kontinuirano ulažu značajna sredstva u projekte radi poboljšanja sustava održivog gospodarenja otpadom, a sve u svrhu ispunjenja ciljeva predviđenih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske – komentirala je pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije Zorica Hegedušić.

(zupan.hr, Foto: zupan.hr i K. Toplak)