Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo Odluku o mogućem sukobu interesa dužnosnice Sanje Mrzljak Jovanić, zamjenice gradonačelnika Grada Slatine

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je Odluku o mogućem sukobu interesa dužnosnice Sanje Mrzljak Jovanić, zamjenice gradonačelnika Grada Slatine, koju prenosimo u cijelosti:

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu Nataše Novaković, kao predsjednice Povjerenstva, te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka i Aleksandre Jozić-Ileković kao članova Povjerenstva na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19., u daljnjem tekstu: ZSSI), povodom neanonimne prijave o mogućem sukoba interesa dužnosnice Sanje Mrzljak Jovanić, zamjenice gradonačelnika Grada Slatine, na 101. sjednici, održanoj 9. listopada 2020. g., donosi sljedeću Odluku:

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnice Sanje Mrzljak Jovanić, zamjenice gradonačelnika Grada Slatine, zbog moguće povrede članka 18. stavka 1. ZSSI-a, koja proizlazi iz propusta obavještavanja Povjerenstva o stupanju u poslovne odnose između Grada Slatine, kao tijela javne vlasti u kojem dužnosnica obnaša dužnost, i zajedničkog obrta CALCO, u kojem je 50% udjela u vlasništvu imao bračni drug dužnosnice, a koji su nastali:

– izdavanjem narudžbenice br. 323/17 od 29. lipnja 2017.g. za iznos 286,40 kn bez PDV-a (358,00 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 20. lipnja 2017.g. izdao račun broj 127/P5/2,

– izdavanjem narudžbenice br. 357/17 od 19. srpnja 2017.g. za iznos 1.510,00 kn bez PDV-a (1887,50 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 7. srpnja 2017.g. izdao račun broj 207/P4/1,

–  izdavanjem narudžbenice broj 363/17 od 24. srpnja 2017.g. za iznos 79,20 kn bez PDV-a (99,00 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 12. srpnja 2017.g. izdao račun broj 141/P5/2,

– izdavanjem narudžbenice br. 649/17 od  18. prosinca 2017.g.  za iznos 24,00 kn bez PDV-a (30,00 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 18. prosinca 2017.g. izdao račun broj 240/P5/2,

–  izdavanjem narudžbenice br. 671/17 od 20. prosinca 2017.g.  za iznos 46,40 kn bez PDV-a (58,00 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 21. prosinca 2017.g. izdao račun broj 243/P5/2 te

– izdavanjem narudžbenice br. 410-01/19 od 18. prosinca 2019.g. za iznos 200,00 kn bez PDV-a (250,00 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 12. studenoga 2019.g. izdao račun broj 325/P4/1
te

– davanjem izjave o prijeboju dospjelih obveza zajedničkog obrta CALCO prema Gradu Slatini po osnovi poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 1.887,50 kn te dospjelih obveza Grada Slatine prema zajedničkom obrtu CALCO po izdanom računu broj 207/P4/1 u istom iznosu od 8. kolovoza 2017.g.

II. Poziva se dužnosnica Sanja Mrzljak Jovanić da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog postupka te na ostale navode iz obrazloženja ove odluke.

Obrazloženje

Povjerenstvo je dana 15. lipnja 2020.g. pod brojem: 711-U-2127-P-151/20-01-1 zaprimilo neanonimnu prijavu mogućeg sukoba interesa podnesenu protiv dužnosnice Sanje Mrzljak Jovanić te je povodom iste otvoren predmet pod brojem: P-151/20.

U prijavi se u bitnome navodi da je Turistička zajednica Grada Slatine, čiji osnivač je Grad Slatina, koristila usluge tvrtke Grafika Calco u vlasništvu bračnog druga dužnosnice Sanje Mrzljak Jovanić i njegove sestre.

Člankom 39. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika. O pokretanju ili nepokretanju postupka Povjerenstvo donosi pisanu odluku. Člankom 39. stavkom 4. ZSSI-a propisano je da se podnositelju prijave iz članka 39. stavka 1 ZSSI-a jamči zaštita anonimnosti.

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 39. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog Zakona. Uvidom u Registar dužnosnika koji ustrojava i vodi Povjerenstvo utvrđeno je da Sanja Mrzljak Jovanić obnaša dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Slatine od 8. lipnja 2017.g. te je stoga, povodom obnašanja navedene dužnosti, obvezna postupati sukladno odredbama ZSSI-a.

Uvidom u izvješće o imovinskom stanju koje je dužnosnica Sanja Mrzljak Jovanić ponijela Povjerenstvu dana 5. srpnja 2017.g. povodom stupanja na dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Slatine, utvrđeno je da je dužnosnica u istom navela vlasnički udio od 50% u zajedničkom obrtu CALCO te primitak bračnog druga koji na godišnjoj razini iznosi 1328,26 kn, isplatitelja zajednički obrt CALCO.

Povjerenstvo je potom izvršilo uvid u podatke upisane u Obrtnom registru Republike Hrvatske te utvrdilo da je pod matičnim brojem obrta: 90323874 upisan obrt CALCO, u vlasništvu Dražene Milković. Iz podataka upisanih u Obrtnom registru također je utvrđeno da je Dragan Jovanić, suprug dužnosnice Sanje Mrzljak Jovanić,  na temelju ugovora o ortakluku dana 18. veljače 2004.g. pristupio obrtu, a dana 11. studenoga 2019.g. je istupio iz zajedničkog obrta.

Na zahtjev Povjerenstva, Turistička zajednica Grada Slatine dostavila je očitovanje od 14. srpnja 2020.g. u kojem se u bitnome navodi da Turistička zajednica Grada Slatine od 2017.g. do danas nije imala ugovornih odnosa s obrtom CALCO te navedeni obrt nije sudjelovao ni u jednom postupku javne ili jednostavne nabave. U očitovanju se nadalje pojašnjava da se obrt CALCO nalazi u neposrednoj blizini Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Slatine te nudi specifične usluge (uredski materijal, promidžbeni materijali – plakati, letci i sl.) koje dogovarane usmeno ili izravnom narudžbom s obzirom da se radi o proizvodima/uslugama manje vrijednosti. U očitovanju se još navodi da dužnosnica Sanja Mrzljak Jovanić, zamjenica gradonačelnika Grada Slatine, nije članica niti jednog tijela Turističke zajednice niti je to bila u prošlosti.

U privitku očitovanja Turistička zajednica grada Slatine dostavila je kartice dobavljača – obrta CALCO za 2017.g., 2018.g., 2019.g. i 2020.g.

Na zahtjev Povjerenstva svoje očitovanje je dostavio i Grad Slatina. U očitovanju Grada Slatine KLASA: 023-05/20-01/3, URBROJ: 2189/02-03-02/03-20-2 od 23. srpnja 2020.g. navodi se da je Grad Slatina za vrijeme mandata dužnosnice Sanje Mrzljak Jovanić stupao u poslovne odnose sa zajedničkim obrtom CALCO, u vlasništvu Dražene Milković i Dragana Jovanića, a poslovanje s navedenim obrtom nastavilo se i nakon istupanja Dragana Jovanića iz zajedničkog obrta.

U privitku očitovanja dostavljene su kartice dobavljača, naredbe za isplatu, narudžbenice, zahtjevi za odobrenje postupaka jednostavne nabave, izjave o prijeboju te nalozi za isplatu za razdoblje od 2017. do 2020.g.

Iz dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Grad Slatina, u razdoblju od stupanja dužnosnice Sanje Mrzljak Jovanić na dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Slatine do istupanja bračnog druga dužnosnice iz zajedničkog obrta CALCO, izdala obrtu CALCO sljedeće narudžbenice:

– dana 29. lipnja 2017.g. izdana je narudžbenica br. 323/17 kojom su naručena tri USB sticka, ukupne vrijednosti 286,40 kn bez PDV-a (358,00 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 20. lipnja 2017.g. izdao račun broj 127/P5/2,

– dana 19. srpnja 2017.g. izdana je narudžbenica br. 357/17 kojom je naručena izrada zahvalnica, pohvalnica i diploma, ukupne vrijednosti 1510,00 kn bez PDV-a (1887,50 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 7. srpnja 2017.g. izdao račun broj 207/P4/1,

– dana 24. srpnja 2017.g. izdana je narudžbenica broj 363/17  kojom je naručen jedan USB stick vrijednosti 79,20 kn bez PDV-a (99,00 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 12. srpnja 2017.g. izdao račun broj 141/P5/2,

– dana 18. prosinca 2017.g. izdana je narudžbenica br. 649/17 kojom je naručen PC kabel USB, vrijednosti od 24,00 kn bez PDV-a (30,00 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 18. prosinca 2017.g. izdao račun broj 240/P5/2,

– dana 20. prosinca 2017.g. izdana je narudžbenica br. 671/17 kojom su naručena dva PC kabla UTP CAT5E, ukupne vrijednosti 46,40 kn bez PDV-a (58,00 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 21. prosinca 2017.g. izdao račun broj 243/P5/2 te

– dana 18. prosinca 2019.g. izdana je narudžbenica br. 410-01/19 kojom je naručena usluga izrade naljepnica u vrijednosti od 200,00 kn bez PDV-a (250,00 kn sa PDV-om), temeljem koje je obrt CALCO dana 12. studenoga 2019.g. izdao račun broj 325/P4/1.

Također, utvrđeno je da je dana 8. kolovoza 2017.g. dana izjava o prijeboju dospjelih obveza zajedničkog obrta CALCO prema Gradu Slatini po osnovi poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 1,887,50 kn te dospjelih obveza Grada Slatine prema zajedničkom obrtu CALCO po izdanom računu broj 207/P4/1 u istom iznosu.

Člankom 4. stavkom 2. ZSSI-a propisano je da je bračni drug dužnosnika član obitelji dužnosnika u smislu navedenog Zakona.

Člankom 4. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da se poslovni odnos u smislu toga Zakona odnosi na sve ugovore o javnoj nabavi, državne potpore i druge oblike stjecanja sredstava od tijela javne vlasti, na koncesije i ugovore javno-privatnog partnerstva, osim državnih potpora u slučaju elementarnih nepogoda. Slijedom navedenoga, bilo koji oblik stjecanja sredstava od strane tijela javne vlasti smatra se poslovnim odnosom u smislu ZSSI-a.

Člankom 4. stavkom 4. ZSSI-a propisano je da su poslovni subjekti u smislu ZSSI-a trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su trgovci pojedinci, obrtnici i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona. Slijedom navedenoga, obrt se smatra poslovnim subjektom u smislu ZSSI-a.

Člankom 18. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da, u slučaju kada tijelo u kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost stupa u poslovni odnos s poslovnim subjektom u kojem član obitelji dužnosnika ima 0,5% ili više udjela u vlasništvu, dužnosnik je dužan o tome pravodobno obavijestiti Povjerenstvo.

Stavkom 2. istog članka propisano je da će Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti izraditi mišljenje zajedno s uputama o načinu postupanja dužnosnika i tijela u kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost u cilju izbjegavanja sukoba interesa dužnosnika i osiguranja postupanja u skladu s tim Zakonom. Stavkom 4. istog članka propisano je da je dužnosnik, odnosno tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost obvezno, prije stupanja u poslovni odnos, dostaviti Povjerenstvu cjelokupnu dokumentaciju iz koje je vidljivo kako su provedene upute Povjerenstva. Pravni poslovi, odnosno pravni akti koji su sklopljeni, odnosno doneseni bez prethodne obavijesti Povjerenstvu iz stavka 1. toga članka, protivno uputama Povjerenstva iz stavka 2. toga članka, dostavom nepotpune ili neistinite dokumentacije iz stavka 4. istog članka ili na bilo koji drugi način protivno odredbama članka 18. ZSSI-a su ništetni te će Povjerenstvo bez odgađanja dostaviti takav predmet nadležnom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje radi utvrđivanja ništetnosti pravnog posla, odnosno pravnog akta.

Uvidom u knjigu ulazne pošte Povjerenstva utvrđeno je da dužnosnica Sanja Mrzljak Jovanić nije, sukladno članku 18. stavku 1. ZSSI-a, obavijestila Povjerenstvo o stupanju u poslovni odnos između Grada Slatine u kojem dužnosnica obnaša dužnost zamjenice gradonačelnika i obrta CALCO u suvlasništvu bračnog druga dužnosnice.

Povjerenstvo pojašnjava da je obveza prethodnog obavještavanja Povjerenstva iz članka 18. stavka 1. ZSSI-a objektivne i formalne naravi te se odnosi na svaki pojedinačni poslovni odnos u koji stupaju tijelo u kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost i poslovni subjekt u kojem član obitelji dužnosnika ima 0,5% ili više udjela u vlasništvu. Povjerenstvo potom donosi upute za postupanje ovisno o konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja. Opisane situacije zakonodavac je a priori predvidio kao situacije u kojima se pretpostavlja mogući utjecaj privatnog interesa člana obitelji dužnosnika kao interesno povezane osobe, na dužnosnikovu nepristranost u obnašanju javne dužnosti. Svrha instituta prethodne obavijesti iz članka 18. ZSSI-a jest da Povjerenstvo prethodno nastanku konkretnog poslovnog odnosa razmotri i ocjeni koja je razina sukoba interesa prisutna kod dužnosnika u konkretnom slučaju te da utvrdi koje sve mjere i postupke su dužnosnik i tijelo u kojem obnaša dužnost obvezni poduzeti kako bi se zaštitio javni interes.

Slijedom svega navedenog, iz prikupljenih podataka i dokumentacije, Povjerenstvo je steklo saznanja da je dužnosnica Sanja Mrzljak Jovanić počinila moguću povredu članka 18. stavka 1. ZSSI-a, koja proizlazi iz propusta obavještavanja Povjerenstva o nastanku gore navedenih poslovnih odnosa između Grada Slatine kao tijela javne vlasti u kojem dužnosnica obnaša dužnost i zajedničkog obrta CALCO u kojem je u trenutku stupanja u poslovne odnose 50% udjela u vlasništvu imao bračni drug dužnosnice.

U odnosu na poslovne odnose između Turističke zajednice Grada Slatine i zajedničkog obrta CALCO, u kojem je suprug dužnosnice imao udjele u vlasništvu, Povjerenstvo obrazlaže kako ZSSI-om nisu propisane zabrane  ni ograničenja vezana za stupanje u poslovne odnose između turističke zajednice pojedine jedinice lokalne samouprave i poslovnih subjekata u vlasništvu članova obitelji dužnosnika koji u toj jedinici obnašaju dužnost.

Također, iz prikupljene dokumentacije utvrđeno je da dužnosnica Sanja Mrzljak Jovanić nije, niti je ranije bila, članica tijela Turističke zajednice Grada Slatine te stoga nije ni mogla sudjelovati u odlučivanju o stupanju u poslovne odnose s obrtom u vlasništvu njenog supruga. Slijedom navedenoga, Povjerenstvo nije steklo saznanja koja bi upućivala da je stupanjem u poslovne odnose između Turističke zajednice Grada Slatine i zajedničkog obrta CALCO došlo do moguće povrede odredbi ZSSI-a počinjene od strane navedene dužnosnice.

Poziva se dužnosnica Sanja Mrzljak Jovanić da, sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke, dostavi Povjerenstvu pisano očitovanje u odnosu na razloge pokretanja ovog postupka, kao i na ostale navode iz obrazloženja ove odluke, te da Povjerenstvu dostave relevantnu dokumentaciju s kojom raspolažu.

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je navedeno u izreci ovog akta.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA,
Nataša Novaković, dipl. iur.

(www.icv.hr, adf; Foto: screenshot)