Skupština HOK-a utvrdila visinu doprinosa za 2016.

Skupština Hrvatske obrtničke komore (HOK) na svojoj redovnoj sjednici održanoj 18. prosinca 2015. donijela je Odluku o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, koja će se primijenjivati u 2016. godini. Visina doprinosa utvrđena je u iznosu od 52,00 kn mjesečno, od čega udruženjima obrtnika (UO) pripada 52,27 %, područnim obrtničkim komorama (POK) 25 % i HOK-u 22,73 %. Doprinos se kao i do sada plaća kvartalno, a poslove obračuna, naplate, evidentiranja i ovrhe obavlja Porezna uprava. UO i POK vode evidenciju obveznika te su dužni sve promjene pratiti putem jedinstvenog programskog sustava i dostavljati podatke u HOK. Odlukom je također propisano da se vlasnici novootvorenih obrta koji se prvi put upisuju u Obrtni registar, oslobađaju plaćanja komorskog doprinosa za prvu godinu poslovanja. Otpis potraživanja s osnove obveznog komorskog doprinosa može u cjelosti ili djelomično otpisati POK u slučajevima privremene obustave obavljanja obrta radi bolovanja, problema u poslovanju nastalih iz objektivnih razloga ili nastupa više sile, a na temelju pisanog zahtjeva i uz predočenje vjerodostojne dokumentacije. (www.okvpz.hr)