Natječaj za upis polaznika/ca u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje POLICAJAC/POLICAJKA u 2016./2017. godini

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 325 polaznika u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2016./2017. godini
Program će započeti 05. rujna ove godine, a polaznici će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova, policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije, sukladno potrebama službe. Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, a rok za podnošenje prijava je do 17. ožujka.

 

 

Obrazac prijave na natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 85. stavaka 2. i 3. Zakona o policiji (Narodne novine br. 34/2011, 130/2012, 89/2014 i 33/2015) i članka 14. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013 i 152/2014) Ministarstvo unutarnjih poslova, raspisuje

NATJEČAJ
za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje POLICAJAC/POLICAJKA
u 2016./2017. godini

I.
Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 325 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2016./2017. godini (u daljnjem tekstu: Program).
Program će započeti 05. rujna 2016. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije) sukladno potrebama službe.

II. UVJETI NATJEČAJA
Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:
imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,
nemaju navršenih 28 godina na dan 5. rujna 2016. godine,
imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
nisu članovi političke stranke.
Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, br. 113/2012).
Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (Narodne novine, br. 20/2015).
Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji ili u policijskim upravama, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska ul. 3, Zagreb.
Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/2012).
Kandidati/kandidatkinje koji ne udovolje jednom od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira.
Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u Program, sukladno:
članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/2004, 92/2005, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/2007, 65/2009, 137/2009 i 146/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 55/2011, 140/2012, 19/2013, 33/2013, 148/2013 i 92/2014),
članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003 i 148/2013) i
članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/2002 i 47/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/2010 i 93/2011 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

III. NAČIN NATJECANJA
Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:
popunjen obrazac prijave na natječaj, koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr) ili u policijskim postajama,
presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole
preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica ili preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice ili preslika vojne iskaznice)
presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (presliku rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).
Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u Program izvršit će se na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijskog testiranja), indeksa tjelesne mase i tjelesne motoričke sposobnosti, testova opće informiranosti, stranog jezika (engleski/njemački) i informatičke pismenosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.
Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozivani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

IV. PRAVA I OBVEZE
Prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se ugovorom.
Obrazovanje se provodi sukladno Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.
Kandidati/kandidatkinje koji uspješno završe Program primat će se u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci.
Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu u Ministarstvu unutarnjih poslova na poslovima srednje stručne spreme.
Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati u policijskim postajama, nadležnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Kandidati/kandidatkinje koji ne budu odabrani za upis u Program neće se o tom obavještavati osobno, a dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati.
Po okončanom postupku, kandidati/kandidatkinje koji su odabrani za upis u Program bit će o tome obaviješteni putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom „za natječaj“.

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.
Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti, indeksa tjelesne mase i tjelesne motoričke sposobnosti, testovima opće informiranosti, stranog jezika i informatičke pismenosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama za upis u Program.
Rok za podnošenje prijava je od 03. ožujka do 17. ožujka 2016. godine.

(PU VPŽ)