Proračun Općine Suhopolje povećan na 22.015.973 kune

Na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Suhopolje usvojen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna koji je povećan za 263.108 kuna i sada iznosi 22.015.973 kune. Donesena je i odluka o općinskim porezima, određene su stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji su izvorni prihodi Općine, a riječ je o porezu na potrošnju, porezu na korištenje javnih površina i porezu na nekretnine. Usvojeno je izvješće o radu Dječjeg vrtića za prethodnu pedagošku godinu, donesen je godišnji plan i program rada za pedagošku 2017./2018. godinu. Izabrani su članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Općine Suhopolje kao savjetodavnog tijela Općine koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih s područja općine. Razmotren je i odobren Program rada Savjeta za iduću godinu.

(www.icv.hr, ml)