Objavljen javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Ukupno je na razini države osigurano 80 milijuna kuna, od kojih za unapređenje društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture 65 milijuna, a za razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak 15 milijuna kuna. Za područje Virovitičko-podravske županije osiguran je iznos od 4,7 milijuna kuna.

Prema Javnom pozivu za iskaz interesa, podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva bez obzira na koje područje ulaganja se odnosi zahtjev.

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do milijun kuna uključujući PDV, bez obzira na broj odobrenih projekata. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100 tisuća kuna s PDV-om.

Omjer sufinanciranja

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta, izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta, odnosno najniži udio Korisnika iznosi:

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do predaje Završnog izvješće o provedbi projekta, odnosno 31. ožujka 2021. godine uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2020. godini. Instruktivni rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva je do 31. listopada 2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina. To su građevine iz područja socijalne i društvene infrastrukture, odnosno predškolske građevine (jaslice, dječji vrtići, male škole), školske građevine (osnovne škole, srednje škole, specijalne škole, školsko-sportske dvorane i igrališta), domovi za starije i nemoćne osobe, kao i građevine primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite.

Kada je riječ o građevinama javne infrastrukture uključuju se građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, muzeji i slične građevine društvene namjene), dječja igrališta i igraonice, parkovi i trgovi u naseljima te druge građevine javne namjene (građevine javne uprave, sportske građevine, mrtvačnice).

Jednako tako prihvatljive su i građevine komunalne infrastrukture, odnosno sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji, sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu, nerazvrstane ceste i ulica u naseljima (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i zaštitne zidove, kružne tokove), parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza, nogostupi i biciklističke staze u/između naselja te plinske mreže i niskonaponske mreže.

Prijaviti se mogu i građevine za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, a to uključuje sanacije klizišta i sprječavanje erozije, javnu rasvjetu (proširenje mreže, zamjena postojeće rasvjete ekološki prihvatljivom), povećanje energetske učinkovitosti građevina (poboljšanje fizikalnih svojstava zgrade: vanjska ovojnica, zamjena otvora i krovišta; poboljšanje sustava grijanja i hlađenja; uređenje kotlovnica) te punionice električnih vozila.

Uključena je i gospodarska infrastruktura, odnosno pristupne ceste do postojećih poslovnih zona, komunalna infrastruktura (vodovod, odvodnja, energetske i komunikacijske mreže) do postojeće poslovne zone, prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti, građevine namijenjene promociji i plasmanu lokalnog područja (tržnice, etno i tematske kuće i sl.), infrastrukturne građevine u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare, biciklističke staze izvan naselja, tematski parkovi, mala priobalna infrastruktura i sl.).

Rok za podnošenje zahtjeva je 3. ožujka 2020. Detaljnije o Pozivu te sve obrasce možete pronaći ovdje. (ravidra.hr)