Natječaj za financiranje projekta vjerskih zajednica na području Općine Vladislavci u 2022. godini traje do sredine kolovoza: Za brigu o sakralnim objektima nepovratna novčana sredstva

Općina Vladislavci financira provedbu programa i projekata vjerskih zajednica u ovoj godini iz lokalnog proračuna, a pravo na korištenje novčane podrške može ostvariti vjerska zajednica u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, koji se odnose na brigu o sakralnim objektima na području općine Vladislavci. Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Vladislavci za maksimalno dva programa rada ili projekta s rokom provedbe do 31. prosinca 2022. godine.

Natječaj za financiranje projekata i programa vjerskih zajednica iz proračuna Općine Vladislavci objavljen je 11. srpnja 2022. godine, a u njemu su navedeni prihvatljivi troškovi definirani Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Općine Vladislavci.

Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje programa/projekata koje provode vjerske zajednice na području općine po tom natječaju je 7.000 kuna.

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata vjerskim zajednicama uz uvjet: da su upisani u Evidenciji vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, imaju sjedište na području općine Vladislavci, prijavljeni pojekt bude ocijenjen kao značajan za Općinu Vladislavci, uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora, nemaju dugovanja prema državnom proračunu i proračunu Općine, te da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, kao i da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga.

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjel Općine Vladislavci ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Vladislavci K. Tomislava 141, 31404 Vladislavci, uz naznaku: „NATJEČAJ za financiranje provedbe programa/projekta vjerskih zajednica na području Općine Vladislavci“ – NE OTVARATI“.

Prijava u papirnatom obliku mora sadržavati obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane odgovorne osobe vjerske zajednice, te ovjerene službenim pečatom.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja, odnosno do 11. kolovoza 2022. godine.

Za provođenje postupaka javnih natječaja imenovano je tročlano Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava u sastavu Krunoslav Morović, predsjednik, Gordana Pehar Kovačević, član i Tajana Habuš, član.

Sa vjerskim zajednicama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Vladislavci će potpisati ugovor, kojim će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.

– Osmislili smo ovaj program općinske podrške jer je riječ je o financiranju udruga važnih za život zajednice, odnosno radi se o kapitalnim investicijama vjerskih zajednica poput obnove crkve ili drugih sakralnih objekata- istaknuo je Marjan Tomas, načelnik općine Vladislavci.

(www.icv.hr, tj)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content