Budućnost je u recikliranju: Znate li što simboliziraju oznake na ambalaži?

Svaka ambalaža ima određene oznake. Zasigurno ste barem jednom obratili pažnju i na tetrapaku mlijeka ili staklenci kiselih krastavaca vidjeti neke oznake, brojeve, strelice… Odvajanje otpada i recikliranje imaju svoja ‘pravila igre’. Od malih nogu nas uče da ne možemo bacati kore od banane u kantu namijenjenu za papir ili plastiku. Međutim, da bismo pravilno odvajali sav otpad prvo moramo znati što koja oznaka na ambalaži znači.

Slika1    

Tri zaobljene strelice koje se nadovezuju jedna na drugu, predstavljajući ciklus recikliranja, nazivamo Mobiusova petlja. Pojednostavljeno, ovaj simbol označava proizvode koji se mogu reciklirati i viđamo ga na raznim proizvodima – od prehrambene industrije, namještaja, do najrazličitijih oblika ambalaže. Ako se Mobiusova petlja nalazi u krugu, označava proizvode dobivene reciklažom, a ponekad se unutar petlje može vidjeti i postotak koji označava udio recikliranog materijala u samom proizvodu.

Slika2

Princip numeriranja i kratica za označavanje ambalažnog materijala je vrlo jednostavan. Ispod simbola Mobiusove petlje nalazi se slovna skraćenica kemijskog spoja od kojeg je ambalaža proizvedena, a ako je unutar petlje samo broj bez kratice, radi se o kombinaciji materijala. 

 

Slika3

 

Proizvođač ovim simbolom obavještava potrošača da je on ili uvoznik platio propisanu novčanu naknadu na račun organizacije za gospodarenje ambalažnim otpadom, čime bi se trebalo osigurati pravilno gospodarenje ambalažnim otpadom. Simbol ne znači da je ambalaža u kojoj se nalazi neki proizvod nužno pogodna za recikliranje.

Slika4

Sljedeći je simbol poznatiji kao ‘THE TIDYMAN’ – osoba koja se brine o okolišu i ne zagađuje ga time što otpatke baca u za to predviđena mjesta. Simbol je podsjetnik da vlastite otpatke odlažemo u kante za otpatke, kontejnere i slično. Treba naglasiti da značenje simbola nije izravno povezano s činom recikliranja.

Slika5

Kratica FSC predstavlja Vijeće za upravljanje šumama. Ako određeni proizvod, najčešće proizvodi izrađeni od drva, sadrže simbol FSC, to znači da su drvena građa kao i proizvođač u skladu s principima FSC te da je sam proizvođač svjestan važnosti promicanja ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima. 

Slika6

Posljednji simbol označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori nakon isteka vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Nikako ne bacajte proizvode s navedenom oznakom kao nerazvrstani gradski otpad, već ih odlažite na za to propisana mjesta. Ako je ispod oznake otisnut kemijski simbol, to naznačuje da navedeni proizvod sadrži teški metal (živu, kadmij ili olovo) u koncentraciji iznad prihvatljive granice.

Poticanje recikliranja jedan je od ciljeva projekta Grada ”ZELENI KUTAK – ŠARENO PLATNO – ZA EKO VIROVITICU”, koji se provodi kako bi mlade generacije, ali i sve građane kroz kreativne aktivnosti potaknuo  na promišljanje o važnosti adekvatnog gospodarenja otpadom i na konkretne akcije kojima bi se smanjile količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima. Cilj te aktivnosti je povećati stopu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja već na kućnom pragu.

Projekt se provodi uz pomoć Fonda za i energetsku učinkovitost, koji u njemu sudjeluje s 40 posto troškova. 

unnamed 1

Projekt ”ZELENI KUTAK-ŠARENO PLATNO-ZA EKO VIROVITICU” sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content