Grad Virovitica spreman za prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Članovi Gradskog vijeća Grada Virovitice sukladno zakonskim uredbama donijeli su odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te odluku o izmjenama Odluke o komunalnom redu.

Davatelj javne usluge, Trgovačko društvo Flora Vtc d.o.o., dužan je građanima osigurati spremnike za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada te između ostaloga, označiti spremnike oznakom. S druge strane građani su dužni iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir i karton, metal, staklo, plastiku, drvo, tekstil, biootpad, krupni (glomazni) otpad te problematični otpad. Miješani komunalni otpad prikuplja se u čvrstim spremnicima za miješani komunalni otpad, a problematični otpad prikuplja se u za to posebnim namjenskim spremnicima koji se nalaze u reciklažnom dvorištu.

Grad Virovitica i davatelj usluge Flora Vtc na svojim internetskim stranicama dužni su objaviti lokacije reciklažnih dvorišta, lokacije spremnika za odvojeno skupljanje reciklabilnog otpada te područja u kojima se spremnici za odvojeno skupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge.

Flora Vtc obračunavat će korisnicima cijenu javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. (www.icv.hr, zc)