Nakon što Ministarstvo raspiše natječaj, građani će dobiti posebne posude za razvrstavanje otpada

Nakon što je 1. studenoga na snagu stupila Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom, koja bi trebala u konačnosti smanjiti količine miješanog komunalnog otpada, gradovima i općinama dan je rok od tri mjeseca, tj. do 31. siječnja 2018. godine pripreme o provedbi Uredbe kojoj je svrha uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštite javnog interesa. Grad Virovitica je u zakonskom roku donio odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koja je bila i podloga da pružatelj usluge, Trgovačko društvo Flora Vtc, koji ima određene rokove počne sa stvaranjem uvjeta za provođenje odluke.

Građani Virovitice već dugi niz godina odvajaju iskoristivi otpad, plastiku i papir, a na reciklažnom dvorištu Flore Vtc mogu na posebna mjesta izdvojiti staklo, metal, tekstil, gume te sav ostali otpad. Nakon što Ministarstvo zaštite okoliša raspiše natječaj za nabavu ostalih posuda, Flora Vtc će ih podijeliti građanima da na kućnom pragu sami mogu odvajati otpad, koji sada odlažu u Florinom reciklažnom dvorištu. Grad Virovitica i Flora Vtc s nestrpljenjem očekuju i da Ministarstvo zaštite okoliša raspišu i natječaj za izgradnju sortirnica i reciklažnih dvorišta, jer bi njihovom izgradnjom i zatvaranjem postojećeg odlagališta otpada problem komunalnog otpada u gradu Virovitici konačno bio riješen. (www.icv.hr, zc)