Virovitičko-podravska županija dobila bezuvjetno mišljenje Državne revizije

Na temelju Zakona o Državnom uredu za reviziju od 7. ožujka do 13. srpnja 2016. godine obavljena je financijska revizija Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu prema kojoj je naša županija dobila bezuvjetno mišljenje Državne revizije.

Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje, a obavljena je na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, koje bi utjecale na izražavanje drukčijeg mišljenja i stoga je na temelju svega navedenog Virovitičko-podravska županija dobila bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju.

Ovakav nalaz Državne revizije rezultat je prije svega ozbiljnog planiranja i poslovanja te odgovorne politike koju provodi Virovitičko-podravska županija.

Obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije, Sanja Bošnjak, izrazila je zadovoljstvo ovakvim rezultatima.
-To je dokaz da smo svi zajedno, uz maksimalno odgovorno ponašanje, postigli visok standard županijske samouprave, a sve s ciljem služenja svim stanovnicima Virovitičko-podravske županije jer mi smo svima njima na usluzi 24 sata. – istaknula je Sanja Bošnjak.

(www.vpz.hr)