Grad Slatina objavio natječaj za financiranje programa i projekata udruga

Grad Slatina je objavio Natječaj za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2017. godinu. Natječaj je objavljen u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnikom o financiranju i ugovaranju programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine. Rok za predaju projektnih prijedloga sukladno uvjetima Natječaja je 17. veljače 2017. godine.

Objavljeni su sljedeći natječaji:
1. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2017. godinu.
2. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2017.godinu.
3. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2017.godinu.
4. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2017.godinu.
5. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2017.godinu.

Grad Slatina poziva udruge da sukladno članku 36. Pravilnika o financiranju i ugovaranju programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine te članka 4. potpisanog ugovora o dodijeli financijskih sredstava u 2016. godini, dostave Gradu Slatini završno opisno i financijsko izvješće o realizaciji projekata za 2016. godinu na propisanim obrascima, zajedno sa popratnom dokumentacijom o namjenskom korištenju sredstava najkasnije do 31. siječnja 2017. godine kako bi ostvarili pravo na financiranje u 2017. godini.

(www.slatina.hr)