Savjetodavna služba: Obavijest ratarima!

Obilaskom usjeva uljane repice na pojedinim lokacijama na području Virovitičko-podravske županije utvrđena je pojava repičinog sjajnika (Melighetes aenaus) . Potrebno je pratiti njegovu pojavu jer porastom temperature pojačava se njegova aktivnost. Repičin sjajnik pripada u najvažnije štetnike uljane repice. Pragovi štetnosti:
PUPOVI POKRIVENI LIŠĆEM – 0,8 DO 1 REPIČIN SJAJNIK
PUPOVI VIDLJIVI, ALI STISNUTI ZAJEDNO I NEDIFERENCIRANI – 1-1,5 REPIČIN SJAJNIK
DIFERENCIJACIJA PUPOVA – 2-3 REPIČINA SJAJNIKA
Insekticidi: Chess 50 WG, Nurelle D, Kalinorel D EC, Chromorel D, Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS, Reldan 22 EC, Biscaya, Mospilan 20 SP, i drugi dozvoljeni (Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Poleci, Sumialfa 5 FL, Vantex, Mospilan 20 SP, Chess 50 WG, Cythrin Max) – rezistentnost repičina sjajnika na piretroide u Hrvatsko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 2014.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14). (Savjetodavna služba)