Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska: Kvaliteta infrastrukture predstavlja bitan preduvjet za razvoj javnog prijevoza putnika

blank

Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska bitan je strateški dokument za gospodarski i prometni razvoj kako predmetne funkcionalne regije, tako i šireg kontaktnog prostora. Kao i svaki strateški dokument, Master plan kao osnovu za definiranje ciljeva i mjera uzima analizu i ocjenu postojećeg stanja. Analiza i ocjena postojećeg stanja zasniva se na prikupljanju podataka i korištenju specifičnih znanja stručnjaka kako bi se došlo do odgovarajućih zaključaka temeljem kojih će se, u kasnijim fazama, definirati ciljevi i mjere prijeko potrebne za razvoj prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska.

Javni prijevoz putnika predstavlja jedan od bitnih vidova prometa, a na području pet slavonskih županija uspostavljen je kroz cestovni, željeznički i zračni prijevoz, te tramvajski prijevoz na području grada Osijeka. Osnovnu mrežu javnog prijevoza putnika na području FRIH čini željeznički prijevoz putnika te međužupanijski i županijski autobusni prijevoz putnika.

Javni linijski prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj, pa tako i na području FRIH reguliran je Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnikom o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu temeljem kojih se izdaju dozvole te pripadajući vozni redovi. Na temelju odredaba Zakona o prijevozu u cestovnom prometu javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu obavlja se kao javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, shuttle prijevoz, povremeni prijevoz, autotaksi prijevoz, mikroprijevoz ili kao posebni oblik prijevoza. Nadalje, javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu obavlja se kao komunalni prijevoz putnika, županijski prijevoz putnika ili međužupanijski prijevoz putnika.

Planska i strateška dokumentacija za područje Funkcionalne regije Istočna Hrvatska nema posebnih odrednica razvoja javnog prijevoza putnika osim manjih naznaka za potrebom uređenja/izgradnje dijelova infrastrukture.

VIŠA RAZINA USLUGE

U to ulazi potreba za izgradnjom infrastrukture za korištenje učinkovitih i ekološki prihvatljivih vozila te infrastrukture za distribuciju alternativnih goriva, sva naselja uz koridor državnih i županijskih cesta trebala bi imati najmanje jedan par autobusnih stajališta, uređenje postojećih autobusnih kolodvora u Virovitici, Slatini i Orahovici kako bi se podigao nivo prometne usluge i potreba za povećanje javnog prijevoza u odnosu na privatne automobile, prvenstveno radi smanjenja negativnog utjecaja na okoliš.
Javni linijski prijevoz putnika na području Virovitičko podravske županije obavlja poduzeće Čazmatrans promet d.o.o., član grupe Čazmatrans-Nova. Javni prijevoz putnika, cestovni i željeznički, sadrži ukupno 102 stajališta, od toga 16 željezničkih i 86 autobusnih.

Kvaliteta infrastrukture, koja prije svega mora zadovoljiti minimalne standarde usluge, predstavlja bitan preduvjet za razvoj javnog prijevoza putnika. Pravilnik o autobusnim stajalištima propisuje uvjete za utvrđivanje lokacije, kao i uređenje autobusnih stajališta na javnim cestama, dok su Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti propisani uvjeti za pristup autobusnom stajalištu. Obilježavanje autobusnih stajališta definirano je Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Sukladno navedenom zakonska regulativa predvidjela je i vremenski rok za realizaciju opremljenosti autobusnih stajališta koja su trebala biti do 2019. uspostavljena na cjelokupnoj mreži javnog prijevoza na javnim cestama.

Projekt „Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska“ vrijedan je ukupno 6.618.000 kuna, a prijavila ga je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Nositelj izrade Master plana je Virovitičko-podravska županija, a partneri u izradi Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija.

master plan logaci copy Custom