Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Općine Pitomača

blank

Na temelju članka 10. Odluke o stipendijama Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/17), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2017./2018.

1. Predmet javnog natječaja: – prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendije Općine Pitomača studentima sa prebivalištem na području općine Pitomača koji se školuju na sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2017./2018.

2. Opći uvjeti: Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području općine Pitomača, kontinuirano posljednih 5 godina i koji su tijekom prethodnih školskih odnosno akademskih godina ostvarili uspjeh u školovanju kako slijedi:

– za studente prve godine studija, prosjek ocjena najmanje 4,00 u prethodne dvije godine srednjoškolskog obrazovanja,

– za studente druge i treće godine preddiplomskih studija te studente druge, treće i viših godina integriranih sveučilišnih studija, najmanje 50 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih prethodne godine studija,

– za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija, ostvarenih 180 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih tijekom preddiplomskog studija,

– za studente druge godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija, najmanje 50 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih prethodne godine studija.

3. Kriteriji za dodjelu stipendije su:

– uspjeh u školovanju (broj ostvarenih ECTS bodova prethodne/ih godine/a studija s prosjekom ocjena odnosno prosjek ocjena svih predmeta u prethodne dvije godine srednjoškolskog obrazovanja),

– sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama,

– sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima,

– objavljeni radovi,

– osvojene nagrade,

– paralelno pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,

– socijalni status,

-deficitarnost zanimanja.

4. Visina stipendije: Stipendija se dodjeljuje u visini od 700,00 kuna mjesečno, osim za mjesece kolovoz i rujan kada se ne isplaćuje.

5. Vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje: Stipendija se dodjeljuje od dana potpisivanja ugovora o dodjeli stipendije pa sve do stjecanja statusa apsolventa, pod uvjetom da korisnik redovno upisuje svaku akademsku godinu.

6. Vrijeme trajanja natječaja:
Javni natječaj otvoren je do zaključno 27. listopada 2017. godine.

7. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije:

7. 1. Na javni natječaj, kandidati trebaju dostaviti:

– zamolbu za dodjelu stipendije (dostupna na web stranici Općine Pitomača -www.pitomaca.hr),

– potvrdu o upisu u akademsku godinu 2017./2018. na sveučilišni (preddiplomski i diplomski) ili stručni studij,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (dokazuje se preslikom važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, odnosno domovnicom ukoliko kandidat ne posjeduje nijednu od navedenih isprava),

– uvjerenje o prebivalištu ne stariju od 6 mjeseci od dana podnošenja zamolbe (izdaje MUP) ili presliku obje strane važeće osobne iskaznice,

– potvrdu Općine Pitomača, odnosno pravnih osoba i ustanova u njezinom vlasništvu (Plinkom d.o.o., Vodakom d.o.o., Komunalno Pitomača d.o.o. i Dječji vrtić „Potočnica“) kojom se dokazuje nepostojanje dospjelih financijskih obveza kućanstva kandidata prema navedenim pravnim osobama,

– prosjek ocjena svih položenih kolegija na studiju, odnosno svjedodžbe zadnje dvije godine srednje škole za studente prve godine studija,

– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (dostupna na web stranici Općine Pitomača – www.pitomaca.hr),

– izjavu o neprimanju stipendije s druge osnove (dostupno na web stranici Općine Pitomača – www.pitomaca.hr)

7.2. Osim dokaza iz točke 7.1. ovog natječaja, kandidati mogu priložiti slijedeće dokaze:- sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja,

– sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima dokazuje se potvrdom organizacije koja je nositelj stručnog ili znanstvenog projekta te potvrdom da je projekt odobren od strane ovlaštenog tijela,

– objavljeni radovi dokazuju se originalom ili preslikom objavljenog rada, stručnim prikazom ili recenzijom, odnosno potvrdom,

– osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi,

– paralelno pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje se potvrdom o upisu,

– socijalni status kandidata dokazuje se:

– potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,

– potvrdom srednje škole ili visokoobrazovne institucije o redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta prebivališta

– potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,

– izjavom o broju članova kućanstva u obitelji

– preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja i izjavom roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,

– preslikom izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez roditelja,

– potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata,

– potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata,

– preslikom Rješenja o invalidnosti kandidata od minimalno 50%

– deficitarnost zanimanja temelji se na podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

8. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjevi podnose:

Zahtjevi se podnose na sljedeću adresu: Općina Pitomača, Povjerenstvo za dodjelu stipendije, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, s naznakom „ZA STIPENDIJU“.

9. Obavijest o utvrđenoj listi kandidata objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Pitomača.

(www.icv.hr)