Hrvatske ceste u svojstvu investitora aktivno vode projekt planiranja, projektiranja i izgradnje državne ceste broj 12, Vrbovec-Bjelovar-Virovitica GP Terezino Polje

Saborski zastupnik Josip Đakić, uputio je Hrvatskim cestama zahtjev da mu odgovore na zastupničko pitanje:

„Zašto Studiji na okoliš za dionicu brze ceste Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-Terezino Polje, koju smo čekali tri godine, nije produžen rok važenja, koliko je novca utrošeno u izradu Studije i koliko će novca biti utrošeno u izradu nove Studije te postoji li propust nadležnih tijela zbog kojeg je Studiji istekao rok važenja?“

U odgovoru na postavljeno pitanje, Hrvatske ceste su navele:

„Brza cesta Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-Terezino Polje dio je planirane mreže brzih cesta na području RH, koja je definirana Strategijom prometnog razvitka RH iz 1999. godine. Pravac je potvrđen Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030, a nalazi se i u Strategiji prostornog razvoja iz 2017. godine.

Ta je planirana brza cesta odlukom resornog ministra 2009. razvrstana ( prekategorizirana ) u autocestu, koja dobiva naziv A13. Istodobno, nadležnost nad provedbom projekta prelazi s upravitelja državnih cesta na Hrvatske autoceste d.o.o.

Odlukom o razvrstavanju iz 2012. godine predmetna brza cesta iznova je razvrstana kao državna cesta i ponovno prelazi u nadležnost poduzeća Hrvatske ceste d.o.o., koje nastavljaju s razvijanjem projekta.

Nakon ulaska Hrvatske u EU došlo je do izmjene zakonske regulative, a mogućnosti sufinanciranja projekata infrastrukture iz EU fondova uvjetuju bitne promjene u sadržaju i formi studijske dokumentacije u odnosu na onu koja je izrađena po metodologiji koja je važila prije 2013. godine.

Promjene u kategoriji prometnice, bitne izmjene propisanog sadržaja studijske dokumentacije, kao i nove mogućnosti financiranja dovele su do toga da je dionica ceste u fazi planiranja potrebno izraditi novu dokumentaciju, počevši od Studije opravdanosti/izvedivosti.

Dakle, Hrvatske ceste u svojstvu investitora aktivno vode projekt planiranja, projektiranja i izgradnje državne ceste broj 12, Vrbovec-Bjelovar-Virovitica GP Terezino Polje. Dinamika ugovaranja studijske dokumentacije od Bjelovara prema državnoj granici s Republikom Mađarskom usklađuje se s napredovanjem projektiranja i izgradnje dionice od Vrbovca do Bjelovara.

U pripremi studijske i projektne dokumentacije brza cesta Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje, s naznakom DC12 podijeljena je na dvije dionice:

1. Dionica Vrbovec – Bjelovar u duljini 27,5 km i
2. Dionica Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje u duljini približno 60 km

Za dionicu Bjelovar-Virovitica ranije je izrađena studijska dokumentacija za kategoriju autoceste ( A13 ), u skladu s tada važećom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta iz 2009. godine. Izrađeno je idejno rješenje i studija o utjecaju na okoliš, te je ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Vrijednost ugovorenih usluga iznosila je 678.000,00 kn bez PDV-a.

Važenje istog Rješenja produljeno je do 15. veljače 2018. godine, te u skladu s zakonom daljnje produljivanje nije moguće. U izradu studijsko-tehničke dokumentacije za dionicu autoceste Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje, krenulo se u vrijeme kada je u Hrvatskim autocestama d.o.o. bila u tijeku izrada projektne dokumentacije za poddionicu autoceste Farkaševac – Bjelovar, na koju se ova dionica nastavlja. Namjera je također bila istražiti mogućnost povezivanja na prekograničnu prometnu mrežu s Republikom Mađarskom.

U tijeku izrade studijske dokumentacije pokazalo se da nije moguće prekogranično povezivanje s prometnom mrežom istog ranga u Republici Mađarskoj, te je sukladno zakonskim propisima, kao moguće rješenje izrađena studijsko-projektna dokumentacija za dionicu autoceste Bjelovar-Virovitica sa spojem na buduću Podravsku brzu cestu. Odlukom o razvrstavanju javnih cesta iz 2012. godine, autocesta A13 prerazvrstana je u državnu cestu DC12, te je došlo do prijenosa nadležnosti iz Hrvatskih autocesta d.o.o. na Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske ceste su u srpnju 2017. sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Analiza izvedivosti na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena-Vrbovec 2-Bjelovar-Virovitica-granica Republike Mađarske“ s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i SAFU. Iz tog ugovora financira se Studije izvedivosti ceste Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – granica Republike Mađarske, u iznosu 940.000,00 kuna.

Izmjene okolnosti, promjena nadležnog upravitelja i kategorija ceste, te nužnost značajnih izmjena, dovele su do pomaka u dinamičkom planu izrade projektne dokumentacije brze ceste, poddionice Farkaševac-Bjelovar. Slijedom toga, pomaknula se i dinamika izrade planske i projektne dokumentacije za narednu dionicu Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje.

Hrvatske ceste d.o.o., pokrenule su izradu idejnog rješenja i studije o utjecaju na okoliš i ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za dionicu: Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje, duljine približno 60 km, čija je procijenjena vrijednost nabave 1.000.000,00 kuna – Josipu Đakiću na postavljeno pitanje odgovorio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta d.o.o. Josip Škorić. (www.icv.hr, zc)