Što ako ne platite novčanu kaznu za prometni prekršaj? Zatvor, rad za opće dobro ili nešto sasvim treće?!

blank
foto: ilustracija, pixabay.com

Počinili ste prometni prekršaj. Proglašeni krivim, izrečena vam je novčana kazna. Lakše primiti na znanje nego platiti. Što će se dogoditi ako ne platite novčanu kaznu? Ništa, ideš u zatvor, stara je, opće raširena i ne baš točna fama, piše Revija HAK.

Ima i onih koji se jasno očituju, neće platiti, radije će odležati u zatvoru! No postoje i onih koji su za nijansu informiraniji. Negdje su načuli da bi se to moglo odraditi! Onako za opće dobro u kakvoj ustanovi. To je još bolje, niti kaznu plaćaš niti u zatvoru ležiš. Malo radiš, a novac koji bi inače otišao za kaznu u džepu ostane i svi sretni!

Državni proračun od te nakane za ležanjem u zatvoru nema osobite koristi, kada je već izrečena novčana kazna. Nije smisao izricanja novčane kazne za prometni prekršaj da se vama prioritetno omogući puni pansion u ustanovi zatvorenog tipa, a nakon toga nitko nikome ništa ne duguje, prijatelji kao što smo bili!

Kada bi bilo sve kako treba biti, novčanu kaznu i troškove postupka trebalo bi platiti u određenom roku. Novčana kazna smatrat će se plaćenom u cjelini ako osuđena osoba plati 2/3 izrečene novčane kazne u roku koji joj je određen odlukom. To je onaj omiljeni popust za plaćanje u roku tzv. uredne platiše. Ukoliko ste u određenom roku platili manji iznos od 2/3, kazna će se prisilno naplatiti u punom iznosu. Znači tek kada protekne dobrovoljni rok za plaćanje ide se na prisilnu naplatu tj. ako osuđena fizička osoba nije platila 2/3 izrečene kazne ili nije u određenom roku platila potpuno ili djelomično troškove prekršajnog postupka ili oduzetu imovinsku korist. Sud ili drugo tijelo koje je u prvom stupnju donijelo pravomoćnu odluku o tome podnijet će Financijskoj agenciji tj. FINI nalog za naplatu na novčanim sredstvima.

Što će se dalje dešavati? Iznimno je bitno za daljnje scenarije i moguće opcije radi li se o novčanoj kazni do 2.000,00 kn ili iznad 2.000,00 kuna ! I bitan je period od dvije godine. Bitno je hoće li se ili ne u tom roku uspjeti naplatiti!

Ukoliko FINA ne uspije punoljetnom osuđeniku fizičkoj osobi u cjelini ili djelomično naplatiti novčanu kaznu u iznosu iznad 2.000,00 kuna u roku od dvije godine od primitka naloga za naplatu na novčanim sredstvima osuđenika, odmah će o tome na odgovarajući način obavijestiti podnositelja naloga. Sud će rješenjem zamijeniti novčanu kaznu radom za opće dobro i uputiti osuđenika na izvršenje rada za opće dobro.

Bitno je da nema prisile! Ako osuđenik ne pristane na rad za opće dobro ili ga ne izvrši svojom krivnjom u roku koji je za to određen, novčana kazna zamijenit će se kaznom zatvora. Znači tek tada, kada je već proteklo poprilično vremena od počinjenja prometnog prekršaja možete si priuštiti opciju „zatvor“!

Iznimke uvijek postoje, tako i u ovom slučaju. Naime, ako težina prekršaja i osobine ličnosti osuđenika ukazuju da zamjena radom za opće dobro na slobodi neće ostvariti svrhu kažnjavanja, osuđeniku fizičkoj osobi neplaćena novčana kazna iznad 2.000,00 kuna odmah će se zamijeniti kaznom zatvora. Pored toga i kada je u pitanju okrivljenik koji nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj a nije uplatio novčanu kaznu u roku, novčana kazna odmah će se zamijeniti kaznom zatvora. U svakom slučaju od zamjene nenaplaćene novčane kazne radom za opće dobro izuzeti su maloljetnici. Neplaćena novčana kazna ne može se zamijeniti mjerom zatvora ni radom za opće dobro na slobodi, ali će se prisilno naplatiti na imovini maloljetnika, njegova roditelja ili druge osobe koja za njega skrbi.

Zanima Vas koliko vrijedi vaš dan zatvora ili kolika je satnica rada za opće dobro, izraženo u kunama? Neplaćena novčana kazna zamijenit će se na način da se svakih započetih tristo kuna novčane kazne zamijeni s dva sata rada za opće dobro odnosno jednim danom zatvora, pri čemu rad za opće dobro ne smije biti kraći od šest sati niti dulji od 240 sati, a zatvor ne smije biti kraći od tri dana ni dulji od 60 dana. Plati li osuđenik novčanu kaznu nakon pravomoćnosti odluke o zamjeni, izvršenje rada za opće dobro ili kazna zatvora će se obustaviti. U slučaju djelomičnog plaćanja, izvršit će se samo preostali dio rada za opće dobro odnosno kazne zatvora.

Stvari drugačije izgledaju ako je u pitanju novčana kazna za prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama do 2.000,00 kuna. Ako FINA nije od osuđenika fizičke osobe naplatila novčanu kaznu do 2.000,00 kuna, u roku od dvije godine od primitka naloga za naplatu na novčanim sredstvima osuđenika, odmah će o tome na odgovarajući način obavijestiti podnositelja naloga. Kada o tome primi obavijest, tijelo postupka će od Porezne uprave zatražiti da provede ovrhu na drugoj imovini osuđenika.

(revijahak.hr)