Pročitajte sve što morate znati o poreznoj prijavi i povratu poreza za 2018. godinu

Prijava poreza na dohodak koja se podnosi do kraja veljače nekima je dodatni izvor prihoda, a nekima nepredviđeni trošak. Tportalov vodič i ove godine pomaže vam da izbjegnete nedoumice oko podnošenja prijave i ostvarite pravo na povrat poreza.
Postupak obračuna godišnje porezne obveze nije se značajnije mijenjao u odnosu na prošlu godinu s obzirom na to da se novosti koje je donijela aktualna porezna reforma primjenjuju od 1. siječnja 2019.

Na ovogodišnju poreznu prijavu odnose se izmjene iz ranijih reformskih zahvata, koje su stupile na snagu početkom 2018. Riječ je o sužavanju kruga osoba za čije se uzdržavanje može koristiti porezna olakšica. Naime, od prošle godine uzdržavani članovi više ne mogu biti unuci i praunuci, bake i djedovi, punci i punice, maćehe te svekri i svekrve, osim ako niste imenovani njihovim skrbnikom.

Tko mora podnijeti poreznu prijavu?

Poreznu prijavu morate podnijeti ako obavljate samostalnu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali pojedinci koji utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga), ako ste pomorac zaposlen kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi ili u slučaju kada Porezna uprava zatraži od vas da naknadno platite porez na dohodak (primjerice, ako ste ostvarili dohodak od rada ili kapitala u inozemstvu, a niste to prijavili).

Izuzetak su samostalni djelatnici koji obavljaju samostalnu djelatnost u sustavu paušalnog oporezivanja, a koji ne trebaju podnositi poreznu prijavu.

U poreznoj prijavi (obrazac DOH) iskazuju se svi ostvareni oporezivi dohoci osim onih koji prema posebnim propisima ili međunarodnim ugovorima ne podliježu oporezivanju ili se smatraju konačnim. Pod konačnim dohocima, koji ne ulaze u poreznu prijavu, smatraju se primici od imovine i imovinskih prava (najam, autorska prava i sl.), kapitala (kamate, dividende), osiguranja te primici od drugog dohotka po osnovi kapitalne dobiti i povrata doprinosa.

Riječ je o primicima za koje se plaća konačan porez tijekom godine. Od 2017. za ove vrste dohodaka ne podnose se godišnje porezne prijave niti se za te dohotke može provesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Ako do kraja veljače ne podnesete poreznu prijavu iako ste to obavezni učiniti ili ako su podaci iz podnesene prijave netočni ili nepotpuni, Porezna uprava će vam na temelju podataka kojima raspolaže procijeniti porez na dohodak i obračunati povrat ili nadoplatu.

Tko ne mora podnijeti poreznu prijavu?

Poreznu prijavu ne morate podnijeti ako ste ostvarili dohodak od nesamostalnog rada (plaće, mirovine, honorari) ili drugi dohodak koji se ne smatra konačnim (autorski honorar, prihod od rada po ugovoru o djelu).

U tom slučaju Porezna uprava će u posebnom postupku na osnovi evidencija i podataka kojima raspolaže utvrditi godišnji dohodak ostvaren u kalendarskoj godini te razliku za uplatu ili za povrat.

Godišnju poreznu osnovicu poreza na dohodak čini ukupan iznos dohodaka od rada, umanjen za osobni odbitak. To znači da se u posebnom postupku zbrajaju ostvarene plaće u 2018., ali i svi ostvareni primici temeljem drugog dohotka koji nisu konačni (autorska djela, ugovori o djelu i sl.). Ako zbroj poreznih osnovica od navedenih primitaka prijeđe iznos od 210.000 kuna, razlika iznad toga iznosa oporezuje se stopom od 36 posto.

Povrat poreza možete ostvariti ako djelomično ili u potpunosti niste iskoristili osnovni osobni odbitak koji je lani iznosio 3800 kuna mjesečno. U tom slučaju porezna osnovica smanjuje se za dio osnovnog poreznog odbitka koji nije iskorišten tijekom godine.

Poreznicima možete biti dužni ako ste ostvarili honorare koji se oporezuju po stopi od 36 posto, a porez je plaćen po nižoj stopi. Također, dodatni porez morat ćete platiti ako ste prijavili uzdržavanog člana, a pokazalo se da je on ostvario godišnje prihode iznad dopuštene granice (15.000 kuna).

Naknadna dostava podataka

Ako utvrdite da tijekom godine niste koristili neko porezno pravo koje vam omogućuje smanjenje porezne osnovice, do kraja veljače možete Poreznoj upravi podnijeti Obrazac ZPP-DOH (link) za priznavanje prava u posebnom postupku. Uz ispunjeni obrazac dužni ste priložiti vjerodostojne isprave kojim dokazujete to pravo.

Primjerice, možete tražiti povećanje osobnog odbitka ako niste prijavili uzdržavanu osobu. Također, naknadno možete tražiti uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu.

Na isti način možete postupiti i ako želite preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu.

Porezno rješenje

Do 30. lipnja Porezna uprava poslat će vam privremeno porezno rješenje, ali samo u slučaju kada utvrdi dug ili preplatu poreza.

Na privremeno porezno rješenje možete se žaliti do 1. kolovoza ako smatrate da poreznici nisu raspolagali ispravnim podacima o ostvarenom dohotku ili nisu priznali neku poreznu olakšicu na koju imate pravo. Međutim, poreznici će odbiti vaš prigovor ako zahtjev za priznavanje prava niste dostavili do kraja veljače.

Žalba odgađa obvezu plaćanja poreza, a Porezna uprava dužna je u roku od mjesec dana donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora.

Na rješenje kojem vam je odbijen prigovor možete se žaliti drugostupanjskom poreznom tijelu u roku od 30 dana, ali ta žalba ne odgađa obvezu plaćanja razrezanog poreza.

Ako vam je konačnim rješenjem utvrđeno pravo na povrat poreza, obračunati iznos Porezna uprava će uplatiti na vaš račun u banci ili dostavom unovčive isprave.

Prve uplate povrata poreza kreću sredinom kolovoza. Ako vam je pak utvrđena obveza plaćanja razlike poreza, dužni ste je podmiriti u roku od 15 dana od preuzimanja rješenja. (tportal.hr)